Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Sasszemklinika háromszoros Magyar Brands díjas márka

Garancia lézeres szemműtét eredményére

Google Reviews logó
Sasszemklinika garancia Google Reviews logó
 • HU
 • EN
A legtöbb kezelést mi végeztük Magyarországon:
134.883

Adatkezelési Tájékoztató

a Sasszemklinika szolgáltatásai iránt érdeklődők, a páciensek, a sasszemklinika.hu, az optikmed.hu honlap (továbbiakban: honlap) látogatói, a Sasszemklinika hírlevelére feliratkozók

1. BEVEZETÉS

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

A Sasszemklinika klinikáinak üzemeltetői:

Név:

Medical 2000 Invest Kft.

K-MED Orvosi és Üzemorvosi Kft.

Székhely:

2040 Budaörs, Pillangó u. 8.

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.

Cégjegyzékszám:

13-09-073635

01-09-180569

Adószám:

12194748-2-13

11842637-1-43

Bankszámlaszám:

10300002-20253671-00003285

10300002-20196233-70213285

Levelezési cím:

1032 Budapest, Bécsi út 183.

1032 Budapest, Bécsi út 183.

e-mail:

barsony[at]barsony[dot]hu

info[at]sasszemklinika[dot]hu


A Sasszemklinika (K-MED Orvosi és Üzemorvosi Kft, Medical 2000-Invest Kft. továbbiakban Sasszemklinika, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Sasszemklinika fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesíti közönségét.

Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés alapelvei

A Sasszemklinika elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Sasszemklinika, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései-ről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, továbbá a
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet képezi.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Sasszemklinika tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. (lásd: egészségügyi adatok)

A SASSZEMKLINIKA ADATKEZELÉSEI

2.0. A SASSZEMKLINIKA SZOLGÁLTATÁSAI IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK ÉS PÁCIENSEK

Az adatkezelés célja: egészségügyi adatkezelés

A Sasszemklinika szolgáltatásainak igénybevételéhez alapvető személyes adatok megadása szükséges. A Sasszemklinika a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Érintett személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezel és csak az arra jogosultaknak ad át.

Az adatkezelés jogalapja:

A Sasszemklinika a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

A kezelt adatok köre: személyes adatok, valamint az adott vizsgálathoz/kezeléshez, orvosi döntéshozatalhoz szükséges adatok

Az adatkezelés időtartama: törvényi előírás alapján – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig meg kell őrizni.

2.1. A HONLAPOK LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

Adattovábbítás:

A portál html kódja a Sasszemklinikától független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A portál egyes részei partnerünk, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használják az ún. robotok kiszűrése érdekében. A felhasználó ellenőrzésével járó adatkezelésről a Google tud tájékoztatással szolgálni: https://www.google.com/intl/hu/policies/

Az adatokat adatfeldolgozás céljából továbbítjuk a honlapkezelőnek: Netfort Bt. (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. IV/25. https://www.netfort.hu/)

2.2. A HONLAPOK COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

2.3. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Sasszemklinika elektronikus hírlevélben, SMS-ben, telefonon, postai levélben, online hirdetésekkel általános tájékoztató és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célból megkeresheti azokat, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Sasszemklinika részére több féle módon lehet adni, regisztrációs folyamatok, Facebook, Instagram, Tiktok, Linkden adatgyűjtő kampányok során, vagy telefonos és személyesen bejelentkezéskor, vagy a honlapon található űrlapok valamelyikén.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, illetve reklámot is tartalmazó tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról e-mail hírlevélben, SMS-ben, online kampányokban vagy telefonon.

Tájékoztatjuk, ha marketing célú megkeresést szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek marketing ajánlatokról tájékoztatást adni. Ön a  marketing célú megkeresésről következmények nélkül bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, szemészeti adatok, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, telefonon, postai úton, SMS-ben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
 

2.5. POSTAI ÚTON ÉRKEZŐ MARKETING ANYAGOK

A Sasszemklinika postai úton általános tájékoztató és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Hozzájáruló nyilatkozatot a Sasszemklinika részére több féle módon lehet adni, regisztrációs folyamatok során, vagy személyesen bejelentkezéskor, vagy a honlapon található űrlapon.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó marketing anyagok, prospektusok küldése az érdeklődők részére.

Tájékoztatjuk, ha postai úton szeretne marketing anyagot kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek postai úton marketing tartalmú levelet, prospektust küldeni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, telefonon, postai úton.

Az adatok törlésének határideje:
visszavonásig (a postai levélben történő megkeresésre adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét) Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Adattovábbítás:

A Sasszemklinika az alábbi adatokat (név, cím, irányítószám) adatfeldolgozás céljából továbbítja a Posta Levélcentrum részére.

2.6. Onesignal.com-on keresztül, böngészőben megjelenő elektronikus hirdetések

A Sasszemklinika elektronikusan, kizárólag saját tartalommal reklám célú üzeneteket küld a felhasználó böngészőjén keresztül a felhasználó eszközére, csak azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

A tevékenység során kifejezett adatkezelés és adattárolás nem történik. Az érintett a Sasszemklinika oldalán megjelenő űrlapon önkéntesen járul hozzá a marketing megkereséshez A hozzájárulás, vagyis a marketing üzenet böngészőben történő megjelenése bármikor visszavonható a következő dokumentumban leírtak szerint. https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-from-notifications

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Sasszemklinika a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. ADATVÉDELMI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Ön jogai

 • Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Sasszemklinika által kezelt személyes adatai tekintetében
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 4.pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha a személyes adatokat a Sasszemklinika jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Sasszemklinika korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a dm ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Sasszemklinika jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Sasszemklinika a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathorzozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Sasszemklinika közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu