Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Magyar Brands logó

Sasszemklinika garancia

Google Reviews logó
Sasszemklinika garancia Google Reviews logó
 • 10 millió köszönet
 • HU
 • EN
A legtöbb kezelést mi végeztük Magyarországon:
116.497

Sasszem mém Nyereményjáték

Játékszabályzata

(továbbiakban: Játékszabályzat)

 

1. A játék szervezője

1.1 „Sasszem mém nyereményjáték” kampány keretében a K-MED Orvosi és Üzemorvosi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 57. A. ép. fszt.1. , cégjegyzékszám: 01 09 180569, továbbiakban: „Szervező”),  nyereményjátékot szervez (továbbiakban „Játék”).

1.2 A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

2. A játékban részt vevő személyek:

2.1. Általános szabályok:

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt.
 • A Játékból kizárásra kerülnek a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A játék menete

3.1. A „Sasszem mém nyereményjáték” menete:

1. lépés: A Játékos a játékszabályzatban leírt feltételeknek megfelelő képet készít. A feltöltött képekre vonatkozó specifikáció:

 • A képnek a látással vagy a látásjavító eszközök körüli problémákról kell szólnia humoros formában.
 • A képeket mindenki az applikáción található űrlapon keresztül küldi be a regisztráció során. Az applikáció galériájában a feltöltött képek jelennek meg a jóváhagyási folyamatot követően.
 • A képek ajánlott formátuma .jpeg.
 • A játékosnak a képek vonatkozásában rendelkeznie kell minden szükséges engedéllyel, jogosultsággal, hozzájárulással, felhasználási joggal, és a kép nem sértheti harmadik személyek jogait. A felelősség ezért a játékost terheli.

2. lépés: A játékos regisztrál a játékba:

 • Játékos a Játék 3.3 pontjában írt időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Facebook” vagy „Weboldal”) található „sasszemklinika.hu” elnevezésű oldalon elérhető applikáción (https://www.facebook.com/optikmed/app/303561899745219) (Továbbiakban: Applikáció) vagy a Woobox.com domain alatti weboldalon (https://woobox.com/fpfqhi) regisztrál. Regisztráció során megadja az ott kért adatokat (Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, a saját maga által készített kép).
 • A Játékos a kép feltöltésével és az Applikációban található űrlap kitöltésével (Továbbiakban: „Pályázat”) tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszabályzatot elolvasta és annak valamennyi feltételét elfogadja.
 • A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

3. lépés: A Szervező felülvizsgálja a feltöltött képeket:

 • Amennyiben a kép megfelel a Játékszabályzatban foglaltaknak, jóváhagyja. A kép ezt követően kerül ki az Alkalmazásba vagy a játék aloldalakra.
 • A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be (képet töltenek fel) a Játékba. Amennyiben a Játékos saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4. lépés: Szavazás a feltöltött képekre:

 • A játékosok által feltöltött képekre bárki szavazhat (Továbbiakban: Szavazás)
 • Egy Facebook felhasználó 1 nap egyszer szavazhat.

5. lépés: A nyertes kép kiválasztása, képfeltöltő játék nyertesének kihirdetése:

 • A Szavazáson a legtöbb szavazatot mém tulajdonosa lesz a játék nyertese.

3.3. A játék időtartama

3.3.1 A „Sasszem mém nyereményjáték” 2020. november 11. napján 12:00 órakor kezdődik és 2020. december 02. napján 12 óra 00 percig tart. Eredményhirdetés: 2020. december 03. napján lesz.

4. Nyeremények, nyeremények átruházása, nyeremények átvétele

4.1. A nyeremények:

4.1.1. A „Sasszem mém nyereményjáték” nyereménye:

Az első helyezett egy 2 órás alkalmassági vizsgálat eredménye alapján egy szabadon választott Sasszemkezelést nyer, azaz lézeres szemműtétet mindkét szemre.

4.1.2. A „Sasszem mém nyereményjáték” különdíja:

A Sasszemklinika különdíjat hirdet. A különdíj egy Sasszem Femto kezelés, melyet 2 órás alkalmassági vizsgálat eredménye alapján vehet igénybe a nyertes. 

4.2. A nyeremények átruházása:

 • A Sasszem mém nyereményjáték első helyezettjének és a különdíj nyertesének nyereménye átruházható, de készpénzre nem váltható.
 • Átruházásra az eredeti nyertes jogosult. A Sasszemkezelés (lézeres szemműtét), mint főnyeremény kizárólag abban az esetben ruházható át, amennyiben a Sasszemklinikán végzett szemvizsgálat alapján a nyertes alkalmatlan a lézeres szemműtétre. Ez esetben a nyertesnek meg kell jelölnie egy olyan személyt, aki a Sasszemklinikán végzett előzetes orvosi szemvizsgálat alapján alkalmas a szemműtétre és élne a lehetőséggel. A nyertes által megjelölt személynek 2021. február 28-ig el kell jönnie alkalmassági vizsgálatra. Amennyiben a nyertes által megjelölt személy nem alkalmas a szemműtétre, úgy ismételten az eredeti nyertes jogosult megjelölni egy másik személyt. A szemműtét átruházás esetén is csak olyan személyen végezhető el, aki még- senki által- nem volt műtve. Az átruházás részleteit a nyertesnek közvetlenül a Sasszemklinikával kell egyeztetnie. A Sasszemkezelések alkalmassági vizsgálata a nyertesekre, illetve a nyertes alkalmatlansága esetén az átruházott személye nézve ingyenes. A nyertesek a Sasszemklinika bármelyik műtéti lézerkezelését választhatják, amit a nyertesnek vagy akire átruházta a nyereményt 2021. augusztus 31-ig igénybe kell venniük.
 • A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet.

4.3. A nyeremény átvételének részletei:

 • A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi Facebook és/vagy Instagram oldalán https://www.facebook.com/optikmed/, https://www.instagram.com/sasszemklinika.hu/
 • A „Sasszem mém nyereményjáték” esetében a Szervező a nyertesekkel e-mail üzenetben egyeztet, azaz 2020. december 03. napján legkésőbb 23 óra 00 percig e-mail üzenetben értesíti a nyerteseket, amelyekhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak. A nyeremények átadása személyesen, előzetes egyeztetés alapján történik. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: - ha az értesítő email-re 5 munkanapon belül, legkésőbb 2020. december 10. 24:00-ig e-mailben nem válaszol; - ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; - bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; - jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 • A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet.

4.4. A nyeremények felhasználhatósága:

 • A Sasszem mém nyereményjáték esetében nyerhető Sasszemkezelésre feljogosító ajándékkártyát az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül kell átvennie a nyertesnek és további 15 munkanapon belül be kell jelentkezni a Sasszemklinika alkalmassági vizsgálatára. Sikeres alkalmassági vizsgálat esetén legkésőbb 2021. augusztus 31-ig igénybe kell vennie a nyertesnek a lézeres szemműtétet.

5. A Szervező felelőssége és kizárási szabályok

5.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.2. Nyereményjátékra vonatkozó általános kizárási szabályok

 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós identitással vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve a képfeltöltő játék esetében hamis e-mail címmel vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
 • Amennyiben a játékos kizárásra kerül, úgy nyereményre nem válik jogosulttá, ill. a nyeremény átadását követően azt köteles a szervező részére visszaszolgáltatni.

5.3. A „Sasszem mém nyereményjáték” nyereményjátékra vonatkozó kizárási szabályok

 • A Szervező képfeltöltő játék során vállalja, hogy minden képet felülvizsgál és ez alapján kizárhatja a képfeltöltő játékból azokat a játékosokat, illetve képeket, amelyek a szervező imázsát, jóhírnevét, a közszemérmet és/vagy a jó ízlést sértik és/vagy nem teljesítik a játékszabályt, és/vagy akadályozzák a játék menetét. Az előbbiek megállapítása kizárólagosan a Szervező joga.
 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálja, és amennyiben beküldő Játékos, illetve az általa beküldött Pályázat bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi feltételeknek, úgy az érintett Játékost automatikusan kizárhatja.

6. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

6.1. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

6.2. A játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni:

6.2.1. Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (NÉV: VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV, FACEBOOK PROFIL, EMAIL CÍM) a Játékkal összefüggésben a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán (https://www.facebook.com/optikmed/), Instagram csatornáján (https://www.instagram.com/sasszemklinika.hu/), illetve saját honlapján (http:// https://sasszemklinika.hu/).

6.2.2. A játékos hozzájárul, hogy a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából a Szervező kezelje a megadott személyes adatokat, illetve a játék lezárását követően marketing célú megkeresés (e-dm és telefonos kihívás) céljából tovább tárolja.

6.2.3. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő

6.2.4. A Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a Szervező vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam.

6.3. A „Sasszem mém nyereményjáték”-ban részt vevő Játékosok a regisztráció során Applikációban található űrlap kitöltésével tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékszabályzatot elolvasták és annak valamennyi feltételét elfogadják, beleértve az adatkezelésre vonatkozó szabályozást is.

6.4. A “Sasszem mém nyereményjáték” játékosai hozzájárulnak, hogy az általuk feltöltött képeket a Szervező saját Facebook oldalára, illetve sasszemklinika.hu, a játékhoz kapcsolódó egyéb oldalakra feltöltheti, illetve tárolhatja és a játék befejezése után saját reklámjaiban PR vagy marketing célokra felhasználhatja.

Játékosok kijelentik és hozzájárulnak, hogy a feltöltött képeket, a nyereményátadás során a Szervező által készített videókat és fényképeket a Szervező korlátlanul (időtartam, mód, terület, mérték) és ellenszolgáltatás nélkül jogosult felhasználni marketing és PR célból, és ennek érdekében jogosult valamennyi vonatkozó -szerzői- jog (például: nyilvánosságra hozatal, többszörözés, átdolgozás) gyakorlására is

6.5. A „Sasszem mém nyereményjáték” nyertese vállalja, hogy Nyereményének átvételét fotózzuk és/vagy videóra vesszük, és a Sasszemklinika ezeket a képeket és videókat szabadon használhatja.

6.6. A képfeltöltő játék első helyezettje vállalja, hogy az ajándék Sasszemkezelésének napjáról videót vagy képes beszámolót készít, és megosztja azt a Sasszemklinika Facebook / Instagram oldalán. 

6.7. A nyertesek hozzájárulnak, hogy nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben szabadon felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett PR és marketing célú saját reklámjaiban;

6.8. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1032 Budapest, Bécsi út 183. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

6.9. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

6.10. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1032 Budapest, Bécsi út 183.

6.11. A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

6.12. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com illetve Woobox.com Weboldalakat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalakat, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása esetén ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

Ezt a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli az Applikációból az új szabályzatot el nem fogadó Játékos videóját.

9.8 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.9 A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

9.11 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

Sasszeműek, akik a legnagyobb lézerklinika
tapasztalatában bíztak

A Sasszemklinika több mint 110.000 sikeres lézeres szemműtét tapasztalatát és az elérhető legkorszerűbb orvostechnikát biztosítja a pácienseknek. Nézze meg pácienseink Facebook ajánlását.