Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Sasszemklinika háromszoros Magyar Brands díjas márka

Garancia lézeres szemműtét eredményére

Google Reviews logó
Sasszemklinika garancia Google Reviews logó
  • HU
  • EN

Sasszemklinika Napszemüveg Nyereményjáték

Sasszemklinika Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL
RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Sasszemklinika Napszemüveg Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: K-Med Orvosi és Üzemorvosi Kft. (Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 57 A. fszt. 1., adószáma: 111842637-1-43) által üzemeltetett sasszemklinika.hu (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1  A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”)  meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Sasszemklinika hírlevél feliratkozás által a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név, email cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 A Játékból ki vannak zárva a K-Med Kft., valamint a Sasszemklinika dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.4 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a hírlevél feliratkozás menüponton keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.5 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. június 9-től – 2020. június 29-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A játék időtartama alatt a Sasszemklinika hírlevél feliratkozók között sorsolunk.

A sorsolások időpontjai:

2020. június 30.

5. NYEREMÉNY

5.1 Nyeremény:

A Sasszemklinika által felajánlott 5 db napszemüveg.

Beváltási határidő: 2021. március 31.

5.2 A Nyeremények készpénzre át nem válthatók.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

A Szervező a Játék eredményéről az 5.1 pontban írt sorsolást követően értesíti a nyerteseket a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a Nyereményeket átadni.

6.1 A Nyereményeket a Játékosok a helyszínen vehetik át. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a Nyeremények jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményeket a tartaléknyerteseknek adja át.

6.2 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: az utazás költségei) a nyertes játékost terhelik.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket, email címüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.1.5 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info[at]sasszemklinika[dot]hu címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: K-Med Kft.

8.2. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3 Ha a játékos a Pályázat beküldése (bejegyzés megosztás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2020. június 09.

Sasszemklinika

Szervező